drSoft

Revize elektrických zařízení a hromosvodů

Brno, Blansko, Tišnov, Boskovice a okolí

Úvod Informace Reference Kontakt


INFORMACE, KTERÉ BY SE VÁM MOHLY HODITPo ukončení prací elektromontážní firmy nezapomeňte dílo projít s pracovníkem zodpovědným za montáž. Laicky nahlédnout do rozváděčů, zdali je vše označeno a přehledně uspořádáno. Zkontrolovat připevnění jednotlivých elektrických zařízení, nebát se zeptat na věci o kterých máte pochybnosti.


Revize elektrického zařízení

Každá elektrická instalace, než je uvedena do provozu, musí být po dokončení, nebo po provedených opravách, revidována. Následně musí být vypracována zpráva o výchozí revizi. Ta musí obsahovat podrobnosti o rozsahu instalace, záznam prohlídky, výsledky měření a zkoušek. Jakékoli závady nebo opomenutí odhalené v průběhu revize se musí odstranit předtím, než osoba provádějící revizi prohlásí, že revidované zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu.

Provádění pravidelných revizí odběrných míst elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno. Je však vhodné tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitosti provádět, a to zejména při zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením, při změně uživatelů, při podezření na závadu v elektroinstalaci a podobně.


Co požadovat po zhotoviteli elektroinstalace a hromosvodu
Projektová dokumentace a protokol o určení vnějších vlivů

Každá elektroinstalace by měla být provedena podle projektové dokumentace. Ta je vypracována na základě tak zvaného protokolu o určení vnějších vlivů (tzn. o prostředí, ve kterém bude zařízení instalováno a provozováno). Pro normální prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem není protokol požadován. Na základě protokolu o určení vnějších vlivů se posuzuje míra nebezpečí vzniku úrazu elektrickým proudem a prostory se dělí na normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné. Protokol je vypracován odbornou komisí, se znalostmi o provozu a instalovaných technologiích.

Zjednodušeně řečeno, protokol především vypovídá o tom, jak má být zařízení chráněno v závislosti na prostorech ve kterých je provozováno. Je to základní podklad pro vytvoření projektové dokumentace, postupu prací a případného rozšíření zařízení, vybavení prostoru, plánu pravidelné údržby a provozního řádu, posouzení požární bezpečnosti, vznikajících rizik, lhůt pravidelných revizí atd.

Pro revizního technika je tento protokol zásadní při provádění revize. Zařízení musí být revidováno právě podle druhu prostředí a možných rizik.


Elektroinstalace

Před přivoláním revizního technika by měly být, pokud možno, všechny kabely připojené k přístrojům. Pokud nejsou osazeny například světla, musí být vodiče kabelu zakončeny v typizovaných svorkovnicích.

V místnostech s koupací vanou nebo sprchou musí být provedeno doplňující ochranné pospojování všech vodivých (kovových) přístupných částí. Za vodivé přístupné části se považují:
- kovové vodovodní potrubí (tzn. i vodovodní baterie) a kovové potrubí odpadů
- kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení
- kovové části plynovodu
- přístupné kovové stavební prvky


Rozváděče

Po zhotoviteli elektroinstalace požadujte, aby na rozváděčích byly umístěny výrobní štítky s potřebnými údaji. Všechny přístroje v rozváděčích musí být řádně označeny podle dokumentace, stejně tak jednotlivé kabely a vodiče. Rozváděč by měl být přehledný a srozumitelně uspořádaný. K rozváděči vyžadujte protokol o typové zkoušce. Není-li, nedá se vystavit prohlášení o shodě (CE) a výrobek není možné nabízet k prodeji nebo ho provozovat.


Systém ochrany před bleskem - LPS (hromosvod)

Od zhotovitele vždy vyžadujte projekt systému ochrany před bleskem s analýzou možných rizik. Vyžadujte, aby zkušební svorky svodů byly opatřeny orientačními štítky s vyznačením čísla zemniče a typu uspořádání zemniče.


Uzemňovací soustava

Provedení uzemňovací soustavy je velice důležitá část stavby. Kvalita uzemnění má zásadní vliv na bezpečnost při provozování elektrických zařízení a ochranu před úrazem elektrickým proudem. Dobrý zemnič je také základní částí hromosvodu a zajišťuje bezproblémové svedení bleskového proudu do země.

Po dokončení prací na uzemňovací soustavě je vhodné povolat revizního technika na kontrolu provedených prací a souladu s dokumentací. Kontrola musí být samozřejmě provedena před zasypáním nebo vylitím betonu. Revizní technik by měl o kontrole vypracovat zprávu pro potřeby budoucí revize zařízení.

Podzemní spoje na zemniči musí být opatřeny pasivní antikorozní ochranou (asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí a podobně). To platí i pro přechody beton - zem, zem - povrch nebo beton - povrch z důvodu koroze zemniče v těchto přechodech.Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení podle typu prostředí:
Druh prostředí Revizní lhůty
základní, normální 5 let
venkovní, pod přístřeškem 4 roky
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou 3 roky
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru 2 roky
mokré, s extrémní korozní agresivitou 1 rok


Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob:
Druh prostoru dle rizika ohrožení osob Revizní lhůty
zděné obytné a kancelářské budovy 5 let
školy, mat. školy, rekreační střediska, hotely, ubytovací zařízení 3 roky
prostory určené ke shromažďování nad 250 osob 2 roky
objekty provedené ze stavebních hmot st. hořlavosti C2, C3 2 roky
pojízdné a převozné prostředky 1 rok
prozatímní zařízení stanoviště 1/2 roku


Norma 33 2000-7 ed.2 doporučuje pro elektroinstalace provedené v jednotlivých objektech a prostorech tyto lhůty:


Lhůty pravidelných revizí vnějšího systému ochrany před bleskem (hromosvod), podle ČSN 33 1500

Platí pro starší hromosvody

Druh objektu Revizní lhůty
objekty a prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru (kromě prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par), objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti (C1, C2, C3) 2 roky
ostatní (při nebezpečí poškození hromosvodu je možné lhůtu zkrátit) 5 let


Lhůty pravidelných revizí vnějšího systému ochrany před bleskem (LPS) podle ČSN 62305-3 ed.2

Platí pro nově zřízené hromosvody (platnost od 1/2012)

Hladina ochrany před bleskem Vizuální kontrola [roků] Úplná revize [roků] Kritické systémy, úplná revize [roků]
I a II 1 2 1
III a IV 1 4 1

Kritické systémy zahrnují stavby s rizikem způsobovaným výbušnými materiály, stavby obsahující citlivé vnitřní systémy, kancelářské a obchodní budovy nebo místa, kde může být přítomno velké množství lidí.Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů
Rozdělení el. spotřebičů do skupin podle užívání Nepřipevněné spotřebiče a nářadí držené v ruce, prodlužovací přívody Ostatní nepřipevněné spotřebiče
Třída ochrany Lhůta pro revizi Třída ochrany Lhůta pro revizi
A – určené pro pronájem dalšímu provozovateli před vydáním provozovateli nebo uživateli před vydáním provozovateli nebo uživateli
B – používané ve venkovním prostoru, na stavbách v zemědělství atd. I 3 měsíce I, II, III 6 měsíců
II, III 6 měsíce
C – používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách I 6 měsíce I, II, III 24 měsíců
II, III 12 měsíce
D – používané ve veřejně přístupných prostorách, školy, internetové kavárny, hotely atd. I, II, III 12 měsíců I, II, III 24 měsíců
E – používané při administrativní činnosti I, II, III 12 měsíců I, II, III 24 měsíců

Lhůty pravidelných revizí připevněných elektrických spotřebičů jsou stejné jako lhůty revizí elektrických instalací a řídí se lhůtami uvedenými v ČSN 33 1500.


Třída ochrany I.

Spotřebiče mají pracovní izolaci, neživé části jsou opatřeny ochrannou svorkou, která musí být připojena k ochranné soustavě (pračka, sporák, žehlička, počítač, ...)

Třída ochrany II.

Spotřebiče mají dvojitou nebo zesílenou izolaci a nemají ochrannou svorku. Mají celý povrch buď z izolantu nebo mohou mít některé části kovové, avšak vždy oddělené zesílenou izolací. Vodivé části nesmí být připojeny k ochranné soustavě (fén, vrtačka, bruska, ...)

Třída ochrany III.

Spotřebiče se připojují k malému bezpečnému napětí SELV nebo PELV (nízkonapěťová elektrická zařízení používaná například v zahradnictví, lékařství, zemědělství, ...)